Hipotiroidi Kadınlarda Erkeklere Göre 8-10 Kat Daha …

Tekirdağ Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Yardım, en önemli belirtileri yorgunluk, halsizlik, kilo alma, kilo verememe, soğuğa tahammülsüzlük, cilt kuruluğu, saç dökülmesi olan ve Tiroid hormonlarının (T4,T3) eksikliğine bağlı oluşan hipotiroidi hastalığının hayat kalitesini ciddi oranda düşürdüğü için bu hastalığı erken tanımak ve hastalığa karşı önlem almak gerektiğini belirterek, “Hipotiroidi, kadınlarda erkeklere göre 8-10 kat daha fazla görülmektedir” dedi.
Haberler.Com

Kur’an’a Göre Temizlik (2)

Necis olan şeyler kaça ayrılır ve bu durum namaz temizliği açısından hangi sonuçları doğurur?
Necaset ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayrılır:
*Ağır (galiz) pislik: Kümes hayvanlarının dışkıları, insan idrarı ve dışkısı, Kan ve ağız dolusu kusmuk.
*Hafif pislik: Sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanların pislikleri. Sakınılması zor olan at, eşek kartal, güvercin gibi hayvanların dışkı ve idrarları.
Pisliğin ağır veya hafif olması, namaz temizliği açısından şu durumu ortaya çıkarır: Ağır pislik grubuna giren şeylerden avuç içi kadar veya fazlası elbiseye veya vücuda bulaşmışsa namaza engeldir. Eğer hafif pislik grubuna giren bir şey ise, bir uzvun dörtte birine veya o uzvu örten elbisenin dörtte birine bulaşmışsa namaza manidir.
Hades nedir ve kaç çeşit hades vardır?
Abdest veya gusül gerektiren hallere hades denir. Hades, necaset gibi hakiki bir pislik olmaktan çok hükmî bir kirliliktir. İki türlü hades vardır:
*Büyük hükmî kirlilik: Gusül gerektiren hayız, nifas ve cünüplük gibi durumlar.
*Küçük hükmî kirlilik: Abdest almayı gerektiren ihtiyaç giderme gibi durumlar.
Namaz Abdesti Bulunmayan Kişi Neler Yapamaz?
Namaz abdestine sahip olmayan kişi, şunları yapamaz:
*Namaz kılamaz.
*Kâbe’yi tavaf edemez.
*Kur’an-ı Kerim’i eline alarak okuyamaz.
*Tilavet secdesi yapamaz.
Boy abdesti bulunmayan kişi neler yapmaz?
Boy abdesti bulunmayan kişinin yapamayacağı iş ve davranışlar şunlardır:
*Boy abdesti bulunmayan kişi, namaz abdesti bulunmayan kişinin yapamadığı işleri yapamaz. Yani namaz kılamaz, Kâbe’yi tavaf edemez, Kur’an’ı eline alarak okuyamaz, tilavet secdesi yapamaz. Ayrıca:
*Ezbere de olsa Kur’an okuyamaz.
*Camiye giremez.
*Adet ve loğusa hali sona eren kadın gusül abdesti almadığı müddetçe, eşi onunla cinsi münasebette bulunamaz.
Gusül abdesti alması zorunlu olan kişi en geç ne kadar süre içinde boy abdesti almalıdır?
Gusül yapması gereken kişi, üzerinden bir namaz vakti geçmeden boy abdestini almalıdır.

Adıyamanda Bugün Gazetesi

Kur’an’a Göre Temizlik (1)

Kur’an’da temizlenme ile ilgili emirler nasıl yer almaktadır?
Kur’an’da temizlik konusuna yer veren ayetlerden bir kısmı meal olarak şöyledir:
“…İbrahim ve İsmail’e: ‘Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için Evim’i temiz tutun’ diye emretmiştik.” (2.Bakara–125)
“Ey iman edenler! Sarhoş iken namaz kılmaya kalkışmayın, ne dediğinizi bilinceye kadar (bekleyin); ve boy abdestini gerektiren bir durumda (iken de) yıkanıncaya kadar-seyahatte olmanız (ve yıkanma imkânından yoksun bulunmanız) hali dışında- (Namaza kalkışmayın). Ama eğer hasta iseniz veya seyahatteyseniz yahut tabii ihtiyacınızı yeni gidermişseniz veya bir kadın ile beraber olmuşsanız ve hiç su bulamıyorsanız, o zaman temiz toprağı alın, (onunla) yüzünüzü ve ellerinizi, hafifçe ovun. Bilin ki Allah, gerçekten günahları temizleyendir. Çok affedicidir.” (4.Nisa–43)
“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesh edip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız (cinsi birleşme yapmışsanız) ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi mesh edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki, şükredersiniz.” (5.Maide–6)
“…sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (içinize attığı kötü düşünceleri) sizden gidermek, kalplerinizi (birbirine) bağlamak ve ayaklarınızı pekiştirmek (savaşta sebat ettirmek) için üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu.” (8.Enfâl–11)
“Bir zamanlar İbrahim’e Beytullah’ın yerini hazırlamış ve (ona şöyle demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut.” (22.Hac–26)
“Rahmetinin önünden rüzgârları müjdeci olarak gönderen O’dur. Evet, böylece gökten tertemiz suyu biz indiriyoruz.” (25.Furkan–48)
“Ona temizlenenlerden başkası el süremez.” (56.Vakıa–72)
“Elbiseni temiz tut.” (74.Müddesir–4)
Yukarıdaki ayetler ışığında hangi temizlik kuralları ortaya çıkmıştır?
Bu ayetler ışığında necasetten ve hadesten temizlenme, abdest, gusül gibi mefhumlar ortaya çıkmaktadır. Bunlara kısaca değinelim.
Necaset nedir, necis olan şeyler nelerdir?
Maddi pislik ve kirliliğe necaset denir. Necis olan şeyler şöyle sıralanabilir:
*Dini usule uygun olmadan ölen veya öldürülen hayvanların eti.
*Kan.
*Domuz eti.
*Şarap ve sarhoş edici içkiler.
*İnsan idrarı ve dışkısı.
*İnsanın ağız dolu kusmuğu.
*Etinin yenmesi haram olan hayvanların eti

Adıyamanda Bugün Gazetesi

XV. ASIR KAYNAKLARINA GÖRE BABAİLER İSYANI

1362431510_horasan_erenleri_i_by_mahlukat

Fahrettin ÖZTOPRAK

Oruç Bey’e Göre

Sultan Alaattin vefat etti. Oğlu Gıyas tahta oturdu. Sultan oldu, Selçukluya hükmetmeye başladı. O zamanlar bir şeyh vardı. Ona Baba İlyas derlerdi. Acem ilinden gelmişti. Sultan Alaattin zamanında Çat’a yerleşmişti. Çat, Amasya’ya bağlıydı. Mevlana o zamanlar Konya’daydı. Çok ulu ve çok şeyh vardı. Sultan Alaattin’in şefkatini bildiklerinden onun memleketine gelmişlerdi.
Sultan Alaattin ölüp oğlu Gıyasettin tahta geçmişti. Çok zulüm yapmaya da başlamıştı. Baba İlyas’tan korkup ona asker gönderdi. Babaileri kılıçtan geçirtti. Onun başka bir hikayesi daha vardır. Bu Aşıkpaşaoğlu Elvan Çelebi’nin menakıpnamesinde bildirilmiştir.
Karaman Eli’ne eskiden Yunan Eli derlerdi. Karaman denmesi bu yüzdendir. O nedenle bu anlattığımızı yazdık.
(Baba İlyas’ın) oğlu ve kızı kalmadı. Memleketi boş kaldı. Babailerden Muhlis Paşa, padişah oldu. Babailerin intikamını alıp kırk gün beylik yaptı. Kimi bu beyliğe altı ay kadar sürmüştür dedi.
Babailerden Kör Kadı, Baba İlyas zamanında İç-el’e halife oldu. Onun beş yaşında bir oğlu vardı. Adına Karaman derlerdi. Muhlis Paşa o oğlanı tahta geçirdi, padişah yaptı. Nefes etti, “Nesli bu ülkeyi tuta” dedi. O nedenle ülkesine Karaman dediler.

Aşıkpaşaoğlu’na Göre

“Ey Derviş! Bu Anadolu ulemâsını ve dervişlerini zikrettin. Ya Hacı Bektaş Sultanı niye anmadın?” diye bir soru sorulmakta, Aşıkpaşaoğlu buna cevap vermektedir ki, şöyle:
-“Bu andığım azizler Osmanlı hanedanı ülkesinde olan kişilerdir. Osmanlı soyu ile görüşmüşlerdir. Bu Hacı Bektaş Osmanlı hanedanından kimseyle konuşmadı. Bundan ötürü anmadım. Hacı Bektaş’ın Anadolu’ya gelmesini beyan edeyim. Ne sebeptendir, sonu ne oldu, beyan edeyim: Bu Hacı Bektaş Horasan’dan kalktı. Bir kardeşi vardı. Menteş derlerdi, birlikte kalktılar. Anadolu’ya gel¬meye heves ettiler. Evvela doğru Sivas’a geldiler. O zaman da Baba İlyas gelmiş, Anadolu’da oturur olmuştu. Meğer onu görmek isteği ile gelmişler. Onun dahi hikayesi çoktur. Bu Hacı Bektaş kardeşiyle Sivas’a, Sivas’tan Baba İlyas’a geldiler. Oradan Kırşehir’e, Kırşehir’den Kayseri’ye geldiler. Menteş yine memleketine yöneldi. Hacı Bektaş kardeşini Kayseri’den gönderdi. Vardı Sivas’a çıktı. Oraya varınca eceli yetişti. Onu şehit ettiler. Bunların hikayeti çoktur. Hepsini doğru haberlerle bilmişimdir. Hacı Bektaş Kayseri’den Kara Öyük’e geldi. Şimdi mezarı oradadır.
Bu Anadolu’da misafirler ve seyyahlar arasında dört taife vardır ki anılır. Biri Anadolu Gazileri, biri Anadolu Ahileri, biri Anadolu Abdalları, biri de Anadolu Bacıları
Hacı Bektaş Hazret(ler)i bunların içinde Anadolu Bacılarını seçti ki ona ‘Hatun Ana’ derlerdi. Geldi, onu kız edindi. Gizli bilgi ve kerametlerini ona gösterdi, teslim etti. Sonra oradan Allah’ın rahmetine vardı”
Sual: Hacı Bektaş Hazretleri’nin onca müridi ve dostu vardı. Bunların el vermeleri ve silsileleri nereden gelir.
“Cevap. Hacı Bektaş nesi varsa Hatun Ana’ya emanet etti. Kendi bir meczup, saf bir azizdi. Şeyhlikten, müritlikten vazgeçmişti, Abdal Musa derler bir derviş vardı. Hatun Ana’nın dostu idi. O zamanda şeyhlik ve müritlik asla ortaya çıkmış değildi. Silsileye dahi aldırmazlardı. Hatun Ana Hacı Bektaş’ın üzerine mezar yaptı. Bu Apdal Musa geldi, bunun üzerinde nice gün kaldı. Orhan devrinde gazalar etti.
Sual. Ya bu Bektaşiler, Yeniçerilerin başındaki taç Hacı Bektaş’ındır derler
Cevap: Yalandır. Bu ak börk, Orhan Gazi zamanında Bilecik’te ortaya çıktı. Yukarılarda onu beyan ettim. Ancak bu Bektaşilerin Ak börk giymesine sebep şudur. Onların bir şeyhleri vardı. Abdal Musa derlerdi. O Abdal Musa sebep olmuştu. Abdal Musa, Orhan zamanında gazaya geldi ve Yeniçerilerin arasında nice zaman yoldaşlık edip yürüdü. Bir Yeniçeriden eski bir börk diledi. Bir eski börk verdiler. Abdal Musa bunu başına giydi. Seferi onlarla beraber yaptı. Seferden dönünce kendi memleketine gitti. Başında Yeniçeriden aldığı börk vardı. ‘İşte ben de gaziler tacını giyip geldim’ diye haylice de övündü. Halk ‘Bunun adı nedir’ diye sordu. O da buna bükme elif tacı dirler’ diye cevap verdi. Bektaşiler tacının hakikatini beyan ettim. Aslı böyledir. En iyi bilen Tanrı’dır.
Sual: Ya bu Hacı Bektaşoğlu Mahmut Çelebi ki, o Resul Çelebi’nin oğludur, onun müritlerinden ve ilim ehlinden kimse var mıdır?
Cevap. Vardır. Saçma-sapan ve şeytani adetler bunlarda çoktur. Bu halk şeytani midir, rahmani midir, onu bilmez. Her kimse ki Hacı Bektaş, Osmanlı hanedanından birisi ile konuştu derse yalandır, böyle bilesiniz.”
Aşıkpaşaoğlu’nun bu açık ifadeleriyle Hacı Bektaş’ın Babailerden olduğunu ve isyana katıldığını kesinlikle söyleyebiliriz. Dahası Hacı Bektaş olayların çoğu safhasında (Adıyaman, Malatya hariç) kardeşiyle birlikte yer almış, hatta Malya Savaşı’nda bile bulunmuş; bu ise Baba İlyas’ın memleketi Amasya’ya varmalarından, Kırşehir’e gelmelerinden, oradan Kayseri’ye gitmelerinden anlaşılıyor. Hacı Bektaş, kardeşi Menteş’in cenazesini toprağa verdikten sonra Kayseri’ye, oradan da Kırşehir’e, Karahöyük’e varıp yerleşmiş ve orada vefat etmiş. Aşıkpaşaoğlu’nun çizdiği yol güzergahına göre, bu böyle. Menteş de Selçuklu askerleriyle meydana gelen çarpışmalarda öldürülmüştür. Bunun daha başkası olamaz. Çok önemli bir olay meydana geliyor, onun akabinde de Menteş ölüyor. Bunu Aşıkpaşazade yazmış. O her şeyi tane tane, açık açık yazacak değil ki….
Birileri kendince Hacı Bektaş’ı Babailere dahil etmek istemez. Aşıkpaşazade’nin bu yazdıkları, o dahil etmek istemeyenlere çok güzel bir cevap. Başka söze gerek yok. Ancak Aşıkpaşazade Ahmet tekin biri değildir. Osmanlıya yalakalık etmiştir. Mesela, Abdal Musa’yı meczup olarak niteler. Oysa bu Apdal Musa Ertuğrul Gazi zamanında Söğüt’e gelmiş, Ertuğrul’un vefatından sonra Dündar Bey’in 18 yıl süren beyliğinde de Söğüt’te bulunmuş, Osman Bey’in amcasını oklayıp öldürmesiyle Barak Baba ile birlikte Söğüt’ü terk etmişler, Barak Baba İlhanlılara doğru doğuya giderken, o Antalya’ya güneye inmiş, Elmalı civarında bir tekke kurmuştur. Orhan Bey zamanında da Bursa’da bulunmasına imkan yoktur.

Adana Olay Haber

BAŞA DÖN